ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ

Η επιτροπή διαχείρισης του Εθνικού χιονοδρομικού κέντρου Σελίου προκειμένου να προμηθευτεί, για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του φορέα, ένα μεταχειρισμένο μηχάνημα διάστρωσης χιονιού (χιονοστρωτήρα) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό βάσει του Ν.4412/16.

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Το υπό προμήθεια μηχάνημα θα είναι μεταχειρισμένο με έτος κατασκευής το 2009 ή νεότερο, αναγνωρισμένου κατασκευαστή και με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κατασκευασμένο σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε, θα φέρει σήμανση CE και θα αποτελείται από πλαίσιο (κουβούκλιο οδήγησης και κινητήρα) και το βασικό εξοπλισμό για τη λειτουργία των διαφόρων εξαρτήσεων.
Το μηχάνημα θα έχει ανώτατο αριθμό ωρών λειτουργίας τις 8.000 ώρες.

Εξωτερικά, το μηχάνημα πρέπει να είναι βαμμένο με ειδικά χρώματα ανθεκτικά στον χρόνο και την διάβρωση λόγω συνθηκών που επικρατούν στο πεδίο λειτουργίας του, εκτός από τα τμήματα τα οποία θα καλύπτονται από λαμαρίνα αλουμινίου ή άλλου ανοξείδωτου μετάλλου.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να εγγυηθεί γραπτώς για την κάλυψη του μηχανήματος σε ανταλλακτικά πάσης φύσεως τουλάχιστον για δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Θα υποβληθεί επίσης (επί ποινή αποκλεισμού) πρωτότυπη δήλωση από τον κατασκευαστή του οχήματος, για την αποκλειστική συνεργασία με τον προσφέροντα και για την παροχή τεχνικής υποστήριξης και ανταλλακτικών στην Ελλάδα για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.
Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, υπέρβαση του οποίου θα επιφέρει ποινικές ρήτρες.

Ως τρόπος αποπληρωμής του μηχανήματος ορίζονται τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις και το συνολικό ποσό δεν πρέπει να ξεπερνά τις πενήντα εννέα χιλ. ευρώ (59.000,00 €) χωρίς ΦΠΑ.

Οι διαγωνιζόμενοι θα καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώσουν το χρόνο παράδοσης του μηχανήματος.

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις συνθήκες εδάφους, πιστών και χιονιού που επικρατούν στην περιοχή, καθώς θα εγγυηθούν ότι θα υποστηρίξουν δωρεάν την καλή λειτουργία του μηχανήματος το ελάχιστο δύο έτη .

Το υπό προμήθεια διαστρωτικό μηχάνημα θα είναι πετρελαιοκίνητο, ονομαστικής ισχύος άνω των 420 ίππων (HP), θα φέρει μαχαίρι στο εμπρόσθιο μέρος, σύστημα διάστρωσης (φρέζα χιονιού) στο οπίσθιο μέρος.
Ο προσφερόμενος χιονοστρωτήρας διαθέτει σήμανση CE και συμμόρφωση πιστότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 98/37/CE.

Ο προσφερόμενος χιονοστρωτήρας θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις του ΧΚ Σελίου, αφού προηγουμένως θα έχει γίνει η διαδικασία της αυτοψίας – εξέτασης του μηχανήματος από αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς για την έκδοση της έγκρισης τύπου του μηχανήματος (όπως προβλέπεται από την νομοθεσία).

Στην παρούσα προμήθεια περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα ταξινόμησης, έγκρισης τύπου του χιονοστρωτήρα ώστε να είναι το όχημα έτοιμο για χρήση.

Τόσο το εργοστάσιο κατασκευής όσο και ο προμηθευτής θα πρέπει να εφαρμόζουν και είναι πιστοποιημένοι για τα ακόλουθα συστήματα ποιότητας:

ISO 9001/2008: Σύστημα διαχείρισης ποιότητας
ISO 14001/2004: Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
OHSAS 18001/2007: Σύστημα διαχείρισης επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας’’
Τα υπόλοιπα επιθυμητά τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος οι ενδιαφερόμενοι θα τα παραλάβουν από τα γραφεία του ΕΧΚ Σελίου στην οδό Μητροπόλεως 24 1ος όροφος τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:30π.μ. έως 15:30 μμ..

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν δύο σφραγισμένους φακέλους, ένα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ένα με την οικονομική προσφορά, στο γραφείου του ΕΧΚΣ Μητροπόλεως 24 Βέροια έως την 25η Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14:00μ.μ

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΧΚΣ

Πηγή