Το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου ζητά, να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αναβατήρων του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, σύμφωνα με την Υ.Α. αριθ. Τ/10004/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1339/16.10.2002) και τη λοιπή κείμενη Νομοθεσία, με φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα διαθέτει αποδεδειγμένα προσόντα πτυχιούχου Π Ε Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου – Μηχανολόγου Μηχανικού, εγγεγραμμένου στα μητρώα του Τ.Ε.Ε. Επίσης γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίων Τ.Ε.Ι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΕΕΤΕΜ), ή ισότιμων από σχολές της αλλοδαπής, αλλά με τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Ο επιλεγείς ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να παράσχει υπηρεσίες λειτουργίας και εκμετάλλευσης των αναβατήρων του φορέα, ιδίως να εκτελέσει καθήκοντα προϊσταμένου εκμετάλλευσης και να εξασφαλίσει την τεχνική διεύθυνση των εγκαταστάσεων του Ε.Χ.Κ.Σ. στο Κ.Βέρμιο (Σέλι) κατά τη χιονοδρομική περίοδο 2017-18, από 10 Δεκεμβρίου 2017 έως και 10 Απριλίου 2018. Ο φορέας θα ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους αναλυτικά για τα καθήκοντα του αναδόχου, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 23310 26237 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 έως 16:00), από την ημέρα της δημοσίευσης της παρούσης διακήρυξης και εως την 19 Νοεμβρίου 2017. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν από την 10η έως την 20η Νοεμβρίου 2017 και μέχρι τις 14:00, στα γραφεία του ΕΧΚΣελίου, Μητροπόλεως 24 1ος ορ., σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους:

1ον Τα απαιτούμενα έγγραφα (άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος, βεβαίωση

μέλους του Τ.Ε.Ε. ή του ΕΕΤΕΜ και προυπηρεσίες).

2ον Την οικονομική τους προσφορά όπως αυτή θα καταχωρηθεί στο

τιμολόγιο που θα εκδώσουν (Με τον ΦΠΑ).

Η Επιτροπή Διοίκησης του ΕΧΚΣ

Πηγή